Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Badmintona z dnia 2 stycznia 2018 r., aby móc brać udział w turniejach zawodnik musi posiadać aktualny wpis w ewidencji zawodników prowadzony przez biuro PZBad. Zgłoszenie jest aktualne przez jeden rok kalendarzowy tj 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Z tych też względów na treningu zostały rozdane zawodnikom „Wniosek o rejestrację”, który wypełniają rodzice (dane wnioskodawcy – zawodnika, dane ustawowych przedstawicieli, podpis ustawowego przedstawiciela, podpis zawodnika) dodatkowo wniosek musi zostać opłacony w wysokości 50,00 zł., na rok na konto PZBad
– Bank Zachodni WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie 46 1090 1014 0000 0001 0795 0017 .

Wypełniony wniosek wraz z dowodem opłaty prosimy przekazać dzieciom lub przynieść osobiście. My jako Klub prześlemy w formie elektronicznej po PZBad. Po spełnieniu powyższych warunków każdy zawodnik będzie miał nadany swój indywidualny numer zawodnika i będzie mógł występować na arenach krajowych i międzynarodowych.

Poniżej podajemy link Polskiego Związku Badmintona

http://www.pzbad.pl/pl/